ŠĻą”±į>ž’ KMž’’’J’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į9 ųæObjbjżĻżĻ&0Ÿ„Ÿ„O ’’’’’’lœœœœœœœ°""""6T°|-ö–¬¬¬¬æææD&F&F&F&?…&<Į)<ż,$r. ’0|!-œæ»æææ!-+œœ¬¬6-+++æfœ¬œ¬D&+æD&+ +;Vø#@œœ|$¬Š “ėVc^Č°r "%ų# $“L-0|-$x1%1$+°°œœœœŁ INCLUDEPICTURE C:\\stemmadef.tif \d \* MERGEFORMAT COMUNE DI MISILMERI Provincia di Palermo Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale COPIA N. 1 del registro Data 17 gennaio 2008 Oggetto: Verbale di seduta deserta.- L'anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 21:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale: 1) Abbandoni PietroPresente11) Falcetta DomenicoAssente 2) Barresi GiuseppePresente12) Falletta AntoninoPresente 3) Bono MarcelloPresente13) Gambino AngeloAssente 4) Cammarata DomenicoPresente14) Ingrassia NatalePresente 5) Carnesi PietroPresente15) Licciardi VincenzoAssente 6) Carrubba GerardoPresente16) Lo Gerfo GiuseppeAssente 7) Cusimano MaurizioAssente17) Loria SalvatoreAssente 8) D’Acquisto RosaliaAssente18) Pellegrino DomenicoAssente 9) Di Fede GiuseppeAssente19) Raffa SalvatoreAssente 10) Di Pisa RosarioPresente20) Tubiolo GiustoPresente PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 10 Assume la presidenza il Sig. Domenico Cammarata, nella sua qualitą di Presidente del Consiglio Comunale.- Assiste il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Pietra Quartuccio.- Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, dichiara sospesa la presente seduta di inizio per un’ora, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 9/86, quale risulta sostituito dall’art. 21 della L.R. n. 26/93.- Letto, approvato e sottoscritto.- IL PRESIDENTE F.to: Domenico Cammarata IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to: Geom. Natale Ingrassia IL SEGRETARIO GENERALE F.to: Dott.ssa Pietra Quartuccio per copia conforme all'originale per uso amministrativo dalla Residenza Municipale, lģ 24.01.2008 IL SEGRETARIO GENERALE Affissa all’albo pretorio il 27.01.2008 Defissa il 11.02.2008 IL MESSO COMUNALE Il Segretario Generale del Comune, CERTIFICA su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 27.01.2008, senza opposizioni o reclami.- Misilmeri, lģ 11.02.2008 IL SEGRETARIO GENERALE La presente deliberazione č divenuta esecutiva il ________________________, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.- Misilmeri, lģ ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE 589Mc“”•š› ­®Æ³ĆÄÅĶmn./_`žŁŚ U V “ ” ¢ £ ° ± ² j x ’ © Ę Ż ž ’ b y z { | ŗ Ģ )*/FIõļõģéįŲÕĻĶČĀČ»ĶČĀĶ»ĀÕøÕµµµµµµÕ­Ā­ĀÕø©µ©µµ¦©µ¦µ©µ©¢µ©µ5CJCJ5CJ5CJOJQJCJCJ CJOJQJ 5OJQJOJQJ5 >*OJQJCJ56OJQJ]5CJ OJQJCJCJ4 mHnHujUmHnHu@9Mbc“”•­®ÄÅźėģķmööööééßÕÕÕĒĒ½°°™$ ĘJ b„&d PĘ’ `„a$ $ Ęb„`„a$ „§„Yū^„§`„Yū Ę„§„Yū^„§`„Yū Ę „`„ Ę„`„ $ Ę„`„a$$„`„a$Ożmn./ENdlmƒŒ¢ōņōåŌååküåaå „$If`„h$$If–FÖ\ŗ’> xü6!„ :„ :öÖ’’’’Ö’’’’Ö’’’’Ö’’’’4Ö Faö$„„$If]„`„a$ $„$If`„a$ Ęüb„Ŗ`„Ŗ ¢«¬æČŪćäü#$8Aņ‰ąņņ‰ņņ‰ōņ „$If`„h$$If–FÖ\ŗ’> xü6!„ :„ :öÖ’’’’Ö’’’’Ö’’’’Ö’’’’4Ö Faö $„$If`„a$AX`aw€–žŸ¶¾ŅŚŪņčųņuņčšņuņč „$If`„h$$If–FÖ\ŗ’> xü6!„ :„ :öÖ’’’’Ö’’’’Ö’’’’Ö’’’’4Ö Faö „ü’$If`„ü’ $„$If`„a$ Ūóū  2 : N V W m ņčņŽuģņčņŽušņh$$If–FÖ\ŗ’> xü6!„ :„ :öÖ’’’’Ö’’’’Ö’’’’Ö’’’’4Ö Faö „ü’$If`„ü’ „$If`„ $„$If`„a$ m v ‰ ’ “ ” ± ² īįįxj_TR Ę?ųb„`„ Ę?ų„Ŗ`„Ŗ$ Ęü „`„a$h$$If–FÖ\ŗ’> xü6!„ :„ :öÖ’’’’Ö’’’’Ö’’’’Ö’’’’4Ö Faö $„$If`„a$$„„$If]„`„a$ d > ? @ A B C D E i j x ‘ ’ © Ę Ż ž ōōīīīēēēēēįÖČČȶ¶“¦$ Ę?ųb„ø`„øa$$ Ę?ųb„|„]„|`„a$$ Ę?ųb„`„a$ Ę?ųb„`„„`„ Ę?ųb Ę?ų Ęüb„Ŗ`„Ŗž ’ 8 b y z { | ¤ ŗ Ģ Ķ Ī Ļ Š ó ō ž ’ ų 茌ŚĢĢ茌ŚĢĢĢĢĢŚŚ¾³­„`„ Ę?ųb„Ŗ`„Ŗ$ Ę?ųb„`„a$$ Ę?ųb„ø`„øa$$ Ę?ųb„`„a$$ Ę?ųb„&dPĘ’`„a$ų ł ś *+,-. /FGHIJKLōōęŲŲŹŹŹŹęęŲŲŲŲ³žž$ Ę?ų„&dPĘ’`„a$$ Ę?ųb„&dPĘ’`„a$$ Ę?ųb„7`„7a$$ Ę?ųb„ø`„øa$$ Ę?ųb„`„a$ Ę?ųb„Ŗ`„ŖLMNOźźÜ$ Ę?ųb„`„a$$ Ę?ų„&dPĘ’`„a$INOżśCJCJ$&P P°ƒ. °ČA!°„"°„#S$S%°ŪDfK øC:\stemmadef.tifš~² š c šFĮ"?æ ’C:\stemmadef.tif#"ń æ`怚€ iP@ń’P Normale$„©`„©a$ CJOJQJ_HkHämHsHtHFF Titolo 1$$„ļ„@&^„ļ`„a$5\NN Titolo 2$$ Ęb„@&`„a$>*OJQJ\L@L Titolo 3!$$ Ę?ųb„ø@&`„øa$5CJ:: Titolo 4$ Ę?ųb@&>*:: Titolo 5$$@&a$ 6CJ]FF Titolo 6$$„@&`„a$ 6>*CJ]BB Titolo 7$$„ø@&`„øa$ 5CJ\HH Titolo 8$$ Ę„@&`„a$5CJZ Z Titolo 9' $$„'d@&QĘ’`„a$5CJOJQJNA@ņ’”N Carattere predefinito paragrafoRC@ņR Rientro corpo del testo ĘübCJ^R@^ Rientro corpo del testo 2 Ęüb„Ŗ`„ŖCJVSV Rientro corpo del testo 3„Å„äž^„Å`„äž>B"> Corpo del testo „`„CJO 0’’’’9Mbc“”•­®ÄÅźėģķmn./ENdlmƒŒ¢«¬æČŪćäü#$8AX`aw€–žŸ¶¾ŅŚŪóū2:NVWmv‰’“”±²d>?@ABCDEijx‘’©ĘŻž’8byz{|¤ŗĢĶĪĻŠóōž’ų ł ś * + , - . / F G H I J K L M N Q ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€(0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€IO m¢AŪm ž ų LO O 57O C“’•¬šlšš,Rš$sa!é(0k`ōäy’’’’’@ń’’’€€€÷š’šš0š( š ššB šS šæĖ’ ?šO ąéry˜ĢÓéņ )0ENfn‡Œ¤¬zŹĪŲįGOWcōų.2x|‡©­¼ÅŻįćė¤« Ē Ė ’ Q 9MÆÅENdoƒŒ¢®æČŪęüXc–”¶¾ŅŻóū2:NYmv¤ŗś + / Q ’’Comujne di MisilmeriVC:\Documents and Settings\Pavone_ist\Desktop\Provvedimenti da adottare\CC0081_2007.docComujne di MisilmeriVC:\Documents and Settings\Pavone_ist\Desktop\Provvedimenti da adottare\CC0081_2007.docComujne di MisilmeriVC:\Documents and Settings\Pavone_ist\Desktop\Provvedimenti da adottare\CC0081_2007.docComujne di MisilmeriVC:\Documents and Settings\Pavone_ist\Desktop\Provvedimenti da adottare\CC0081_2007.docComujne di Misilmeri`C:\Documents and Settings\Pavone_ist\Desktop\Provvedimenti da adottare Anno 2008\CC0001_2008.docComujne di Misilmeri`C:\Documents and Settings\Pavone_ist\Desktop\Provvedimenti da adottare Anno 2008\CC0001_2008.docComujne di MisilmeriqC:\Documents and Settings\Pavone_ist\Dati applicazioni\Microsoft\Word\Salvataggio automatico di CC0001_2008.asdComujne di Misilmeri`C:\Documents and Settings\Pavone_ist\Desktop\Provvedimenti da adottare Anno 2008\CC0001_2008.docComujne di Misilmeri`C:\Documents and Settings\Pavone_ist\Desktop\Provvedimenti da adottare Anno 2008\CC0001_2008.docComujne di Misilmeri`C:\Documents and Settings\Pavone_ist\Desktop\Provvedimenti da adottare Anno 2008\CC0001_2008.docl#m>Œ¹ś‘’’’’’’’’’Ąz‰LśÆˆ’’’’’’’’’ĮIUYørŗ*’’’’’’’’’„„˜žĘ^„`„˜žo()€„į„˜žĘį^„į`„˜ž.‚„±„L’ʱ^„±`„L’.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„Q„˜žĘQ^„Q`„˜ž.‚„!„L’Ę!^„!`„L’.€„ń„˜žĘń^„ń`„˜ž.€„Į„˜žĘĮ^„Į`„˜ž.‚„‘„L’Ę‘^„‘`„L’.„„˜žĘ^„`„˜žo()„į„˜žĘį^„į`„˜ž.‚„±„L’ʱ^„±`„L’.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„Q„˜žĘQ^„Q`„˜ž.‚„!„L’Ę!^„!`„L’.€„ń„˜žĘń^„ń`„˜ž.€„Į„˜žĘĮ^„Į`„˜ž.‚„‘„L’Ę‘^„‘`„L’.„-„˜žĘ-^„-`„˜žo()€„ż„˜žĘż^„ż`„˜ž.‚„Ķ „L’ĘĶ ^„Ķ `„L’.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„m„˜žĘm^„m`„˜ž.‚„=„L’Ę=^„=`„L’.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„Ż„˜žĘŻ^„Ż`„˜ž.‚„­„L’Ę­^„­`„L’.Ąz‰LĮIUYl#m>’’’’’’’’’’’’’’’’‡ "dŪņ£`<./ENdlmƒŒ¢«¬æČŪćäü#$8AX`aw€–žŸ¶¾ŅŚŪóū2:NVWmv‰’“FQ žžžžžžžžž–’@EPSON EPL-6200 AdvancedNe00:winspoolEPSON EPL-6200 AdvancedEPSON EPL-6200 Advancedœ  š 4dXXA4 210 x 297 mm XX,4š 4š dd XX*DLLName32=EPOAP7AC.DLLEPSON EPL-6200 Advancedœ  š 4dXXA4 210 x 297 mm XX,4š 4š dd XX*DLLName32=EPOAP7AC.DLL€ øœB O @@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’Arial?5 ‡z €’Courier New"CVüqä©:’Į¦^ĀĮ†śµ† ¢S ƒ™&ÜpÕ!Vü„„Ą““€20ds › 3ƒQVü„ßßH’’ Comujne di MisilmeriComujne di Misilmeriž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0˜˜ ¬øŲäš , H T ` lx€ˆä ssComujne di Misilmeri9omuomuNormal Comujne di Misilmeri96muMicrosoft Word 9.0i@H'­@nQ5b£Ē@4Ų§YČ@tüNc^Č¢S ž’ÕĶ՜.“—+,ł®DÕĶ՜.“—+,ł®P px”œ¤¬“ ¼ÄĢŌ Ü źäComune di Misilmeri8s ü Titolo¤ 8@ _PID_HLINKSäA\eQ6C:\stemmadef.tif ž’’’ ž’’’"#$%&'()*+,-./0123456789ž’’’;<=>?@Až’’’CDEFGHIž’’’ż’’’Lž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFšPõVc^ČN€Data ’’’’’’’’’’’’1Table’’’’’’’’!1WordDocument’’’’&0SummaryInformation(’’’’’’’’’’’’:DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’BCompObj’’’’nObjectPool’’’’’’’’’’’’šPõVc^ČšPõVc^Čž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFDocumento di Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ō9²q